Kategorier

Betingelser

Gjeldende betingelser

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av www.madam-mims.no (heretter kalt "Madam Mims").  

Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Madam Mims så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Madam Mims side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Madam Mims , er ansvarlig for betaling av de ytelser Madam Mims eller Madam Mims's samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Madam Mims's  side.

Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

UAVHENTEDE PAKKER BELASTES MED ET GEBYR PÅ KR. 400,-

Reklamasjon

Før feil meldes til Madam Mims , bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Madam Mims har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Madam Mims slik at Madam Mims  kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Madam Mims  melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

Madam Mims vil, snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Madam Mims, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Madam Mims, betaler ikke Madam Mims disse utgiftene.

Angrefrist

Alle kunder har etter Norsk lov 14 dagers åpent kjøp, dvs returett. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Etter 14 dager kan kjøp ikke heves

Ekstraordinære forhold

Madam Mims er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel pikke hvis Madam Mims godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Madam Mims's  kontroll, og som Madam Mims ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Madam Mims  er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Madam Mims's  side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår

Madam Mims har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene

Madam Mims forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Madam Mims forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Madam Mims fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.